... ขอเชิญเข้าสู่เว็บบล๊อก "นู๋แดง" ยินดีต้อนรับค่ะ...

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เกริ่น

........ สวัสดีค่ะท่านผู้เข้าชมเว็บบล๊อกที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บบล๊อกในรายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังคำอธิบายรายวิชาดังกนี้
คำอธิบายรายวิชา
........ ศึกษาความหมาย ขอบข่าย
........ เว็บบล๊อกนี้เป็นสื่อนวัตกรรมที่แสดงถึงเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
........ 1. อธิบายถึงความหมาย หลักการ และแนวทางของการนำเทคโนโลยีและวัตกรรมทางการศึกษามาใช้กับการเรียนการสอนได้ถูกต้องและเหมาะสม
........ 2. ประยุกต์วิธีระบบไปใช้กับการเรียนการสอน และชีวิตประจำวันได้
........ 3. อธิบายความหมาย คุณค่า ประเภทของสื่อการเรียนการสอน วิธีการเลือกและนำสื่อมาใช้กับการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง
........ หวังว่าเว็บบล๊อกนี้จะสามารถให้ความรู้ และสามารถนำไปเป็
นสื่อที่สามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่ผู้ที่สนใจได้ในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เทคโนโลยี คืออะไร?

นวัตกรรมคืออะไร (งานนั้นต้องเป็นอิสระ)
นวัต หรือ นว แปลว่า สิ่งใหม่
กรรม หมายถึง แนวคิด การกระทำ
นวัตกรรม หมายถึง แนวคิดหรือการกระทำใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิพสูงขึ้น

นวัตกรรมแตกต่างจากเทคโนโลยีอย่างไร???
ข้อสงสัยท่คาใจมานาน

เทคโนโลยีหมายถึง การนำวิธีการ กระบวนการ ความรู้หรือแนวคิด ใด ๆ มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การดำเนินงานนั้น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิดหรือการกระทำใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

สื่งที่ถือว่าเป็นนวัตกรรม
1. เป็นความคิดหรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองหรือนำมาจากที่อื่นก็ได้
2. ส่งที่นำมาปรับปรุงการดำเนินงานใช้อาจนำมาทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนได้
3. มีการทดลอง พิสูจน์วิจัยมาก่อนและสามารถนำเข้าสู่วิธีระบบได้อย่างชัดเจน
4. แนวคิด สิ่งประดิษฐ์นั้นยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปัจจุบัน

ประเภทนวัตกรรมในสถานศึกษา
1. จำแนกตามลักษณะของงานในสถานศึกษามี 4 ประเภท ได้แก่
1.1 ด้านงานบริหาร
1.2 ด้านการเรียนรู้
1.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.4 ด้านส่งประดิษฐ์
2. จำแนกตามลักษณะของนวัตกรรมมี 3 ประเภท ได้แก่
2.1 การจัดระบบการดำเนินงาน
2.2 สื่อหรือสิ่งประดิษฐ์
2.3 กิจกรรมสัมพันธ์ขุมชน

ทำไมต้องมีเทคโนโลยี
1. เป็นนโยบายเพื่อพัฒนาและแสดงศักยภาพของสถานศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
3. เป็นการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของเทคโนโลยี
1. กระตุ้นความสนใจผู้เรียนได้ดีกว่าบทเรียนปกติ
2. ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
3. ส่งเสริมการแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนการสอน
4. สามารถพัฒนาไปสุ่ระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้
5. นวัตกรรมบางอย่างข่วยประหยัดงบประมาณในการส่งเสริมเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมหาศาล
6. ปลูกฝังนิสัยให้รู้จักและเห็นคุณค่าของการพึ่งตนเอง

แนวทางสร้างสรรค์เทคโนโลยี
.....การสร้างเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพต้องคำนึงถึงองค์ประกอบในหลายมิติดังนี้
1. มิติด้านผู้เรียน
2. มิติด้านเนื้อหาสาระ
3. มิติด้านครูผู้สอน
4. มิติด้านการเรียนรู้
5. มิติด้านารถ่ายทอด
6. มิติด้านการประเมินผล

มิติด้านผู้เรียน
1. แม้ว่าผู้เรียนมีความแตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
2. แต่การเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งผู้เรียนแต่ละคนจำเป็นต้องเรียนรู้ให้ครบทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
2.1 การเรียนรุ้ด้านสมอง
.......2.1.1 ความรู้ความเข้าใจ
.......2.1.2 การนำไปใช้
.......2.2.3 การวิเคราะห์
.......2.2.4 การสังเคราะห์
.......2.2.5 การตัดสินประเมินผล
2.2 การเรียนรู้ด้านจิตใจ
.......2.2.1 ควาชอบ
.......2.2.2 ความซาบซึ้ง
.......2.2.3 การเห็นคุณค่า
.......2.2.4 การรู้จักลำดับคุณค่า
.......2.2.5 การประพฤติตามอุดมคติ
2.3 การเรียนรู้ด้านความชำนาญ
........2.3.1 การเลียนแบบได้
.......2.3.2 การทำได้ด้วยตนเอง
.......2.3.3 การทำได้อย่างแม่นยำ
.......2.3.4 การทำได้อย่างละมุนละม่อม
........2.3.5 การทำได้อย่างอัตโนมัติ

มิติด้านเนื้อหา
เนื้อหา 8 สาระ
1. กล่มสาระคณิตศาสตร์
2. กล่มสาระภาษาไทย
3. กล่มสาระวิทยาศาสตร์ง
4. กล่มสาระภาษาต่างประเทศ
5. กล่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
6. กล่มสาระการงานและเทคโนโลยี
7. กล่มสาระศิลปะ
8. กล่มสาระสังคมและวัฒนธรรม
*เนื้อหาที่มีลักษณะเป็นนามธรรมและรูปธรรม


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

http://cartoon.siamha.com/ เป็นภาพการ์ตูนต่างๆ

http://www.easy-poll.com/counters/ เป็นตัวเลขจำนวนผู้เข้าชม

http://www.rockyou.com/photofx/ ทำสไลด์สวยๆ ให้ดูดแปลกตา

http://www.rockyou.com/ สไลด์ที่น่าสนใจอีกเว็บหนึ่ง

http://www.clocklink.com/ เป็นนาฬิกาที่ใช้ดูเวลาในบล็อก

http://www.free-blog-content.com/ ปฏิทินประจำปี 2008 แต่งเว็บบล็อก

http://www.hitcountersite.com/ แทรกจำนวนผู้เข้าชมสวยๆลองเลือกดู

http://www.codetukyang.com/java/ รวมฟรีของ java นะค้นหาได้ตามสบาย

http://www.zabzaa.com/java/default.htm รวมฟรีของ java อีก 1 เว็บที่น่าสนใจ ลองเข้าไปดูนะเด็กๆ

http://www.zalim-code.com/day.htm รวมฟรีนาฬิกาสวยๆ และภาพที่โดนใจ

ผู้ติดตาม